Skip to content

Bendrosios nuostatos

1.1 POPULARA (toliau – Paslaugų teikėjas), teikia Užsakovui (toliau Paslaugų teikėjas ir Užsakovas kartu vadinami Šalimis) soc. tinklų patiktukų ir sekėjų didinimo ir kitas susijusias paslaugas (toliau – Paslaugos), o Užsakovas naudojasi Paslaugomis laikydamasis šių taisyklių.

1.2 Užsakovas pradeda naudotis Paslaugomis tik susipažinęs su šių taisyklių sąlygomis ir įsipareigojęs jų laikytis, bei atlikęs apmokėjimą už Paslaugas.

2 Mokėjimo už paslaugas tvarka

2.1 Užsakovas, norėdamas užsakyti Paslaugas privalo sumokėti Paslaugų teikėjui už Paslaugas pagal Paslaugų teikėjo nustatytus įkainius, kurie yra skelbiami svetainėje www.populara.lt (toliau – Paslaugų įkainiai), jei Šalys nesusitaria kitaip.

2.2 Paslaugų teikėjas, informavęs Užsakovą, pasilieka teisę keisti Paslaugų įkainius, kurie būtų taikomi užsisakant naujų Paslaugų.

3 Paslaugų teikėjo ir Užsakovo įsipareigojimai

3.1 Paslaugų teikėjas pradeda teikti Paslaugas Užsakovui per 1 (vieną) darbo dieną, Užsakovui įvykdžius 2.1. Punkte nustatytus reikalavimus.

3.2 Užsakovui informavus apie Paslaugų teikimo sutrikimus, Paslaugų teikėjas įsipareigoja per 8 (aštuonias) valandas imtis priemonių jiems šalinti.

3.3 Paslaugų teikėjas suteikia 30 dienų garantiją, kad praradus sekėjus ar patiktukus jie bus atsatomi Užsakovui per 5 darbo dienas arba grąžinami sumokėti pinigai už tą paslaugos dalį, kuri buvo prarasta. O už praėjus šiam laikotarpiui Paslaugų teikėjas neatsako sekėjų, patiktukų kokybę ir po 30 d. prarastus sekėjus, patiktukus. Paslaugų teikėjas yra tarpininkas ir neturi tiesioginio ryšio su teikiama paslauga.

3.4 Pinigai nėra grąžinami, jei dėl Užsakovo kaltės buvo įvestas blogas adresas.

3.5 Pinigai nėra grąžinami, jei paslauga nebuvo įvykdyta dėl užsakovo klaidos.

3.6 Paslaugų teikėjas neatsako už Užsakovo soc paskyros turinį, joje esančią nelegalią informaciją.

3.7 Paslaugų teikėjas neatsako už jo valioje nesančių veiksnių (gaisrų, potvynių, karo veiksmų, elektros sutrikimų, teroro aktų, banko darbo sutrikimo, vagysčių ar kitų nenugalimų jėgų) sukeltus sutrikimus.

3.8 Visa Paslaugų teikėjo turima informacija apie Užsakovą yra konfidenciali ir yra pateikiama trečiosioms šalims tik Užsakovui sutikus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.

3.9 Užsakovas įsipareigoja informuoti Paslaugų teikėją apie pastebėtus Paslaugų teikimo sutrikimus.

3.10 Santykiuose su trečiaisiais asmenimis Šalys atsako savarankiškai. Šalys neatsako už netiesioginius nuostolius.

3.11 Užsakovas sutinka gauti mūsų siųnčiamus naujienlaiškius į el. paštą kuris buvo nurodytas mokėjimo metu.

4 Paslaugų galiojimas ir nutraukimas

4.1 Užsakytos Paslaugos pradedamos teikti Užsakovui įvykdžius 2.1. punkte nustatytus reikalavimus.

4.2 Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Paslaugų teikimą nedelsiant, jei Užsakovas nevykdo bent vieno šiose taisyklėse prisiimto įsipareigojimo.

5 Kitos nuostatos

5.1 Visi ginčai sprendžiami derybų keliu. Neišsprendus ginčo derybų keliu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2 Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti, papildyti šias taisykles, prieš tai informavęs Užsakovą.